Pazaryolu Belediyesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdürlüğün Görevleri  
a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını sağlamak ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
f) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
g) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
j) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
k) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
l) Misyon belirleme,(Belediye yönetiminin ilçe için öngördüğü vizyon, politika ve hizmetler konusunda araştırma geliştirme, kurumsal kapasite artırma, proje hazırlama ve yönetme, etkinlik düzenleme ile Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer ilgili görevleri yerine getirmek.
m) Belediyenin kurumsal ve bireysel yapı işleyişinde kullanıcı memnuniyeti odaklı toplam kalite yönetiminin inşaa edilmesi ve azami düzeyde uygulanması için çalışmalar yürütmek.
n) Belediye görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yerel kalkınma çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek.
1) İlçenin bir bütün olarak, yerinden, katılımcı ve sürdürülebilir şekilde kalkınması için çalışmaları yürütmek ve koordine etmek.
2) İlçe kalkınması için kurumsal kapasiteyi artırmak ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği oluşturmak ve ortak faaliyetler yürütmek.
o) Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler faaliyetlerini yürütmek.
1) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek,
2) Yabancı yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlamak,
3) Avrupa Birliğine adaylık sürecinde Türkiye’nin uymak zorunda olduğu müktesebata göre gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin takibi ile gerektiğinde ilgili birimleri haberdar etmek ve yeterli sayıda personelin eğitim almalarını sağlamak.
4) AB adaylık sürecinde Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak.
ö) Ulusal ve uluslararası kurumların mali kaynaklarından faydalanmak için proje hazırlamak, başvuru yapmak ve projeleri yürütmek.
1) Ulusal ve uluslararası mali kaynakları araştırmak, takip etmek ve ilgili birimleri bilgilendirmek.
2) Mevcut bulunan mali kaynaklarına yönelik proje hazırlamak, ortaklık kurmak ve başvuru yapmak.
3) Onaylanan projeleri Belediye kapsamında yürütmek ve sonuçlandırmak.
p) Belediyeler, Belediye Birlikleri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile görev kapsamı içerisindeki faaliyetleri yürütmek.

                                                                                                                                                   ARİF ÇORUH

                                                                                                                                            Mali Hizmetler Müdürü

Birimler
64x64

Özel Kalem

Devamı...
64x64

Yazı İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Emlak Şefliği

Devamı...

Başkanımız

Foto Galeri

  • SAYIN SEKMEN İLÇEMİZDE...
  • İLÇEMİZDE ELEKTRİK HATLARI ARTIK YERALTINDA?.
  • BABA OCAĞINDA İFTAR....
  • SAĞLIKLI DÜŞÜN, BESLEN, YAŞA

Duyurular

Videolar

Site İstatistikleri

Çevrimiçi Ziyaretçi : 1
Bugün : 1
Bu Ay : 1
Bu Yıl : 1
Toplam : 1
Kayıt/Güncelleme: : 1 / 24.03.2018
Tasarım-Yazılım: Medya İnternet